Sinop Üniversitesi
SÜENAR


TARİHÇE

Sinop Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜENAR), dünyanın ve Türkiye’nin enerji konusundaki problem ve ihtiyaçlarını öncelikle ele alarak bilimsel zeminde çözüm arayan bilim dünyası ve enerji sektöründeki kurumlarla işbirliği yaparak fikir üreten, proje geliştiren, sorunlara çözüm arayan, üniversite-sanayi etkileşimine katkı sağlayan ulusal ve uluslararası alanda enerji konusunda politika belirleyen söz sahibi bir kuruluş haline getirmek amacıyla; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17/02/2014 tarihli ve 75850160-101.04/9496 sayılı kararı ile kurulmuş ve merkez yönetmeliği 09/03/2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Sinop Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜENAR) disiplinler arası her türlü enerji uygulamaları konusunda üniversiteler ile sanayi ve kamu kuruluşlarında ihtiyaç duyulan testlerin, prototip üretim çalışmalarının ve araştırmalarının yapılmasını, ulusal ve uluslararası projelerin hazırlanmasını hedeflemektedir.


AMAÇLARI

1) Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için sürdürülebilir enerji temininin sağlanması konusunda projeler yürütmek.

2) Uluslararası düzeyde enerji üzerine yapılan çalışmaları takip etmek, Üniversite ve Türkiye’deki enerji AR-GE (araştırma-geliştirme) faaliyetlerinin merkezi bir koordinasyon içerisinde yürütülmesine katkı sağlamak.

3) Enerji araştırmaları için gerekli laboratuvarı kurmak ve geliştirmek.

4) Üniversitede enerji konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve yönlendirmek.

5) Türkiye’nin enerji politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak.

6) Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda gerekli araştırmalarda bulunmak ve yeni projeler geliştirilmesine katkı sağlamak.

7) Petrol, kömür, doğal gaz ve benzeri geleneksel enerji kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanılmasının sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütmek.

8) Nükleer enerji ve nükleer enerji teknolojileri hakkında araştırmalarda bulunmak.

9) Üniversitede enerji üzerine çalışma yürüten bölümlerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini birleştirici ve yönlendirici düzenlemeler yapmak.

10) Sinop ve çevresindeki illerde doğal enerji kaynaklarının araştırılması ve bu kaynaklardan yararlanılması konusunda yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

11) Enerji kullanımından kaynaklanan çevre kirliliği üzerine çalışmalar yürütmek ve çevre kirliliğini azaltmaya yönelik çalışmalar yürütmek.

12) Enerji araştırma ve geliştirme faaliyetleri için bir dokümantasyon merkezi oluşturarak, kaynaklara erişimde kolaylık sağlamak.

13) Ulusal veya uluslararası kurs, konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek; kamuoyunu enerji konusunda bilinçlendirmek ve bilgilendirmek.

14) Üniversitede enerji üzerine yapılacak lisans ve lisansüstü çalışmalara destek sağlamak.

15) Üniversitenin ilgili birimleri/bölümleri ile işbirliği içerisinde olunarak enerji konusunda öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin eğitimlerinde yardımcı olmak.

16) Enerji konusunda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla bilimsel ve teknik işbirliğini geliştirmek ve ortak çalışmalar yürütmek.

17) Gerek kamu, gerekse özel sektörün enerji ile ilgili taleplerini projelendirmek, verilen projeleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

18) Enerji uygulamaları konusunda, ilgili bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

19) Üniversite ile enerji tüketiminin yoğun olduğu sektörlerin işbirliğini sağlamak ve güçlendirmek.

20) Enerji ve enerji teknolojileri üzerine iş dünyası temsilcilerinin Üniversitemiz öğrencileri ile paylaşımlarını sağlamak.

21) Yeni ve ileri enerji teknolojileri, enerji verimliliği gibi konularda iş dünyası ile işbirliği kurmak.

1234567

Üniversitemiz                                       Yönetim                             Akademik Birimler                                    İdari Birimler